Urgències

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Doctor Peset és el responsable de proporcionar atenció urgent especialitzada als ciutadans del Departament de Salut que la demanden, les 24 hores al dia, 365 dies a l'any, en el menor temps possible, amb la major qualitat i eficiència, amb els recursos humans, estructurals i tècnics disponibles, centrada en el ciutadà i en la comunitat. Garanteix els principis d'atenció universal, equitat i accessibilitat al sistema sanitari.

La nostra cartera de serveis pot resumir-se en:

 • Atenció mèdica i d'infermeria integral de la patologia urgent en col·laboració amb els facultatius de la resta d'especialitats.
 • Coordinació dels recursos les 24 hores, garantint els mínims temps d'espera i la major qualitat assistencial
 • Recepció, avaluació inicial i adequada classificació de la urgència o emergència en triatge, per a donar una resposta adequada, en temps i recursos, a la urgència en els seus diferents nivells de gravetat.
 • Circuits específics d'atenció al pacient segons prioritat i necessitats especials.
 • Atenció idònia a processos urgents temps-dependents i al pacient crític. Estabilització del pacient crític, diagnòstic i trasllat al recurs més apropiat.
 • Avaluació, realització dels processos diagnòstics i dels procediments terapèutics metge-quirúrgics necessaris en cada cas. Diagnòstic i aplicació o prescripció de tractament definitiu amb resolució del procés, o ingrés hospitalari o trasllat a un altre centre hospitalari o a un altre recurs assistencial quan la situació ho requerisca.
 • Informació clínica i assessorament a pacients i/o acompanyants sobre l'atenció i el seguiment posterior.
 • Vigilància i alerta epidemiològica i de Salut Pública, aplicació de mesures preventives i aïllament en cas de necessitat.
 • Garantir la seguretat dels usuaris i els seus acompanyants dins del nostre Servei. Alertar a les autoritats competents en cas de sospita de violència de gènere, maltractaments, etc...
 • Garantir docència, tutela i supervisió del personal (metge i d'infermeria) en període de formació pre i postgrau
 • Avaluació de resultats per a la millora contínua de qualitat.