Voluntats anticipades

Imatge institucional de Voluntats Anticipades

 

 

El Document de Voluntats Anticipades és el document mitjançant el qual una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, manifesta les instruccions que sobre les actuacions mèdiques s'han de tindre en compte quan es trobe en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat.

En el document de la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En aquest cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats.

El document es podrà formalitzar de dues maneres:

  • Mitjançant escriptura pública davant notari.
  • Per escrit davant tres testimonis.

En aquest últim cas, els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, de les quals dues, com a mínim, no tindran amb l'atorgant relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o relació patrimonial alguna. El Document de Voluntats Anticipades, una vegada emplenat, podrà ser inscrit en el Registre de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. Per a això s'adjuntarà còpia dels DNI dels testimonis i del representant si n'hi haguera, i de l'atorgant, així com les seues dades de targeta SIP.

Mentre la persona atorgant conserve la seua capacitat, segons el que es disposa en l'article 1 del Decret 168/2004, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant qualsevol actuació clínica.

Quan siga necessari, tot el personal mèdic responsable de l'assistència de la persona, conforme al que es disposa en l'article 9 del Decret 168/2004, podrà consultar el Registre de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, obtenint, si existeix el Document de Voluntats Anticipades, i, si és necessari, efectuarà una còpia impresa per al seu aclariment amb persones reunides o familiars.

El Document de Voluntats Anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels serveis sanitaris i per tot el personal sanitari que tinga alguna relació amb la persona interessada.

En el cas que en el compliment del Document de Voluntats Anticipades sorgira l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada de les persones en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic.

No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En aquests casos, quedarà constància raonada d'això en la història clínica de la persona.

Més informació consultar el Decret 168/2004.

 

 

Informació

Tríptic informatiu sobre Voluntats Anticipades

 

Cartell informatiu sobre Voluntats Anticipades

 

Guia Voluntats Anticipades

 

 

Documents

Document de Voluntats Anticipades (model proposat per la Conselleria de Sanitat)

 

Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament d'un Document de Voluntats Anticipades

 

Sol·licitud de revocació/modificació d'un Document de Voluntats Anticipades