Drets i Obligacions

Llei 14/1986 General de Sanitat

 

ARTICLE 9

Els poders públics hauran d'informar els usuaris dels serveis del sistema sanitari públic, o vinculats a ell, dels seus drets i deures.

 

ARTICLE 10

Tots tenen els següents drets respecte a les diferents administracions públiques sanitàries:

 • Al respecte a la seua personalitat, dignitat humana i intimitat sense que puga ser discriminat per raons de raça, de tipus social, de sexe, moral, econòmic, ideològic, polític o sindical.
 • A la informació sobre els serveis sanitaris a què pot accedir i sobre els requisits necessaris per al seu ús.
 • A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés i amb la seua estada en institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb el sistema públic.
 • A ser advertit de si els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutics que se li apliquen poden ser utilitzats en funció d'un projecte docent o d'investigació, que, en cap cas, podrà comportar perill addicional per a la seua salut. En tot cas serà imprescindible la prèvia autorització i per escrit de la o el pacient i l'acceptació per part del metge i de la Direcció del corresponent Centre Sanitari.
 • Al fet que se li done en termes comprensibles, a ell i als seus familiars o propparents, informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, incloent diagnòstic, pronòstic i alternatives de tractament.
 • A la lliure elecció entre les opcions que li presente el responsable mèdic del seu cas, sent necessari el previ consentiment escrit de l'usuari per a la realització de qualsevol intervenció, excepte en els següents casos:
  •  Quan la no intervenció supose un risc per a la salut pública.
  •  Quan no estiga capacitat per a prendre decisions, en aquest cas, el dret correspondrà als seus familiars o persones propparents.
  •  Quan la urgència no permeta demores per poder-se ocasionar lesions irreversibles o existir perill de defunció.
 • Al fet que se li assigne un metge, el nom del qual se li donarà a conéixer, que serà el seu interlocutor principal amb l'equip assistencial. En cas d'absència, un altre facultatiu de l'equip assumirà tal responsabilitat.
 • Al fet que se li estenga certificat acreditatiu del seu estat de salut, quan la seua exigència s'establisca per una disposició legal o reglamentària.
 • A negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats en l'apartat 6; havent de sol·licitar, per a això, l'alta voluntària, en els termes que assenyala l'apartat 4 de l'article següent.
 • A participar, a través de les institucions comunitàries, en les activitats sanitàries, en els termes establits en aquesta Llei i en les disposicions que la desenvolupen.
 • Al fet que quede constància per escrit de tot el seu procés. En finalitzar l'estada de l'usuari en una Institució hospitalària, la o el pacient, familiar o propparent rebrà el seu Informe d'Alta.
 • A utilitzar les vies de reclamació i de proposta de suggeriments en els terminis previstos. En l'un o l'altre cas haurà de rebre resposta per escrit en els terminis que reglamentàriament s'establisquen.
 • A triar el metge i els altres sanitaris titulats d'acord amb les condicions contemplades en aquesta Llei, en les disposicions que es dicten per al seu desenvolupament i en les quals regulen el treball sanitari en els Centres de Salut.
 • A obtindre els medicaments i productes sanitaris que es consideren necessaris per a promoure, conservar o restablir la seua salut, en els termes que reglamentàriament s'establisquen per l'Administració de l'Estat.
 • Respectant el peculiar règim econòmic de cada servei sanitari, els drets contemplats en els apartats 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11 d'aquest article seran exercits també respecte als serveis sanitaris privats.

 

ARTICLE 11

Seran obligacions dels ciutadans amb les institucions i organismes del sistema sanitari:

 • Complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària comunes a tota la població, així com les específiques determinades pels Serveis Sanitaris.
 • Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'habitabilitat de les Institucions Sanitàries.
 • Responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions oferides pel sistema sanitari, fonamentalment pel que fa a la utilització de serveis, procediments de baixa laboral o incapacitat permanent i prestacions terapèutiques i socials.
 • Signar el document d'alta voluntària en els casos de no acceptació del tractament. De negar-se a això, la Direcció del corresponent Centre Sanitari, a proposta del facultatiu encarregat del cas, podrà donar l'alta.

Més informació: en el TÍTOL V ( Drets i deures en l'àmbit de la salut ) de la LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.