PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Salut de València – Doctor Peset, seguint les directrius de la política en  prevenció de riscos laborals de la Conselleria de  Sanitat  Universal  i Salut Pública establides en  el seu Pla de Salut aprovat per Resolució de 14 de  febrer de 2018, proporciona els següents serveis i activitats:

 

1) ACTIVITATS GENERALS DEL SERVEI:

 • Assessorament i suport als òrgans de direcció.
 • Col·laboració amb la Gerència en l'elaboració del Manual de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Identificació i avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors.
 • Disseny, aplicació i coordinació de plans i programes d'acció preventiva en relació amb els riscos laborals. Determinació de prioritats en l'adopció de mesures adequades i vigilància de la seua eficàcia.
 • Vigilància de la salut dels treballadors, en relació amb els riscos derivats del treball.
 • Estudi i anàlisi dels accidents de treball i malalties professionals.
 • Informació i formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Promoció de la salut en el lloc de treball.
 • Participació en l'elaboració i seguiment dels plans d'emergència.
 • Coordinació amb empreses externes existents en el lloc de treball.
 • Gestió de les contingències derivades de la manipulació de residus hospitalaris.
 • Assessorament sobre els requisits en matèria de seguretat, higiene i ergonomia en relació amb l'adquisició de productes, equips i aparells.
 • Col·laboració amb la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública en matèria de campanyes realitzades per organismes de salut pública, així com en la implantació i manteniment de sistemes d'informació sanitària en l'àmbit de la salut laboral.

2) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE L'ÀREA SANITÀRIA:

 • Obertura i gestió d'història clínic-laboral als treballadors.
 • Elaboració i revisió de protocols de vigilància i control de la salut del treballador.
 • Vigilància prospectiva de la salut dels treballadors.
 • Atenció als treballadors en situacions especials.
 • Elaboració de programa d'immunitzacions i profilaxis per als treballadors de risc
 • Registre d'accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball. Anàlisi estadística.
 • Estudi de l'absentisme laboral per accidents de treball, malalties professionals, malalties relacionades amb el treball, així com per contingències comunes.
 • Epidemiologia laboral. Estudi de les patologies d'origen laboral.
 • Estudi de brots en personal sanitari.
 • Participació en programes de screening de patologies prevalents.

3) ÀREA DE SEGURETAT:

 • Avaluació i control de riscos laborals en matèria de seguretat.
 • Investigació d'incidents i accidents.
 • Notificació, registre i anàlisi estadística de la accidentabilidad la laboral.
 • Normes de senyalització i seguretat.
 • Protecció individual i col·lectiva.
 • Col·laboració en la realització del Pla d'autoprotecció.
 • Assegurar el compliment dels requisits de seguretat en la utilització de màquines, equips, instal·lacions i eines, així com els referents a la protecció contra riscos elèctrics.
 • Suport tècnic a les unitats responsables del maneig i utilització de productes químics, quant als requisits de seguretat d'aquests.

4) ÀREA D'HIGIENE:

 • Avaluació del risc per agents físics: soroll, vibracions, ambient tèrmic i radiacions.
 • Avaluació del risc per agents químics.
 • Avaluació del risc laboral per agents biològics.

5) ÀREA D'ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA:

 • Ergonomia: avaluació del risc ergonòmic, estudi de la qualitat de l'ambient interior, il·luminació en els llocs de treball, càrrega física del treball, postures de treball, molèsties musculoesqueléticas, manipulació manual de càrregues, avaluació de vestuari i calçat de treball.
 • Psicosociologia: càrrega mental del treball, avaluació de les conseqüències de factors psicosocials nocius, elaboració d'escales de mesurament d'actituds, valoració de la motivació i satisfacció laboral, aula anti-estrés.