Unitat Pedagògica Hospitalària


El dret a l'educació també existeix quan es travessa una situació de malaltia i és un dels principis que recolza l'Agenda Mundial d'Educació 2030. Per a això i en nom de l'existència d'una igualtat d'oportunitats la que actualment és la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de València, va crear en coordinació amb l'Hospital Universitari Doctor Peset, la Unitat Pedagògica Hospitalària (U.P.H.) que és un centre educatiu situat en la planta de Pediatria de l'hospital.

Esta tipologia d'aula parteix del principi d'inclusió, en el qual es pretén que tot l'alumnat puga participar de l'aprenentatge siga quina siga la seua situació mèdica, possibilitant mitjançant recursos personals i materials l'atenció educativa.

Imatge general de l'aula


 

Recursos personals

La U.P.H. compta amb una mestra a temps complet, especialitzada en Educació Primària i Infantil.

Horari i calendari escolar

L'horari d'atenció a l'alumnat és de dilluns a dijous de 9.30 a 13.00 h. i de 14.30 a 16.00 h. i el divendres de 9.30 a 14.30 h. des d'octubre a maig. Al juny i setembre només hi ha jornada de matins de 9.30 a 13.30 hores.
El calendari escolar és l'establit de manera oficial a la ciutat de València.

Alumnat

La U.P.H. atén alumnat hospitalitzat pertanyent a les etapes educatives d'Infantil segon cicle, Primària, E.S.O. i Batxillerat.

Objectius

Els objectius de la pedagogia hospitalària se centren en millorar l'estada durant l'hospitalització de pacients-alumnat des d'una perspectiva escolar, atenent aspectes curriculars, emocionals i lúdics per a no perdre el ritme escolar i millorar el seu estat d'ànim.

Alguns d'estos objectius són:

  • Proporcionar l'atenció educativa adequada a l'alumnat hospitalitzat per a assegurar la continuïtat del procés educatiu i evitar el desfasament escolar que poguera derivar-se de la seua situació.
  • Plantejar la malaltia com un repte a superar des d'un punt de vista positiu, dotant a l'alumnat d'eines emocionals que els permeta afrontar la situació que viuen.
  • Crear un entorn agradable i humanitzat que faça veure a l'usuari la seua estada a l'hospital d'una manera més positiva, evitant en la mesura del possible el trauma hospitalari.
  • Individualitzar l'aprenentatge atesa la diversitat de l'alumnat.
  • Fomentar la participació amb activitats atractives que desperten el seu interés.
  • Coordinar-se amb el centre de referència, facilitant la reincorporació al mateix de l'alumnat.
  • Coordinar-se amb el personal sanitari per a obtindre tota la informació possible de l'usuari.
  • Donar suport, informació i orientació a les famílies durant la seua estada a l'hospital, perquè la seua col·laboració és indispensable.

Contacontes a l'aula


 

Metodologia

Tenint present l'heterogeneïtat dels i les alumnes, la diversitat de circumstàncies i el principi d'inclusió, utilitzarem una metodologia activa que possibilite:
•    L'oportunitat i l'ajuda necessària per a tindre èxit en el procés d'aprenentatge.
•    Augmentar la motivació i l'interés de l'alumnat.
•    Respectar el seu propi ritme de desenvolupament i el seu procés hospitalari.
•    Flexibilitat en els processos d'ensenyament i aprenentatge per a acomodar-los a les característiques i ritmes de l'alumnat hospitalitzat.

 Amb això es crearà un clima de seguretat, confiança i comunicació que afavorirà la sociabilitat. Per a tot això s'utilitza:
•    Ludificació.
•    APP educatives.
•    Scape Room.
•    Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).
•    Aprenentatge Basat en Reptes o problemes (ABR).
•    M.U.S.A.s.(Metodologies que Utilitzen Suports Artístics) i que són altament terapèutiques.


Activitats

Les activitats són desenvolupades a l'aula o a les habitacions, depenent de les circumstàncies mèdiques de l'alumnat. Classificant-se en educatives, lúdiques i de coordinació o orientació.


Les activitats educatives consisteixen en activitats de suport, que procuren reforçar els coneixements bàsics que es pretén que aconseguisquen. La seua finalitat és atendre la diversitat de xiquets i xiquetes, dins de les pautes d'aprenentatge possible, d'acord amb els coneixements corresponents a les diferents etapes educatives i adaptant-nos al seu desenvolupament evolutiu.


Les activitats lúdiques es basen en el joc com instrument terapèutic, quan este és utilitzat amb la finalitat d'ajudar l'alumnat a afavorir la seua comunicació i el desenvolupament de les habilitats i estratègies emocionals necessàries per a enfrontar-se a l'hospitalització o els procediments mèdics.

Les activitats de coordinació i orientació es duen a terme amb els diferents agents que intervenen a l'entorn del menor, dins o fora de l'àmbit hospitalari: família, personal mèdic i/o sanitari, centre docent de procedència, etc.


Normativa

El funcionament de la U.P.H. ve determinat pel desenvolupament legal vigent:

Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

ORDRE 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

Els objectius, l'organització i el funcionament de les UPH situades en hospitals públics de la Comunitat Valenciana queden recollits en:

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

 

Dos xiquets experimenten amb materials

Contacte

Av. Gaspar Aguilar, 90
7a-2 Pediatria
46017 València

46033164@gva.es

Perfil a Instagram: @maestradehospital