Hospitalització Domiciliària

1) CONTROL DE SÍMPTOMES.

2) ANALÍTIQUES.

3) PRESA DE MOSTRES PER A MICROBIOLOGIA:

  • Hemocultius.
  • Urinocultius.
  • Coprocultius.
  • Cultiu d'espute.
  • Mostres de catèter.
  • Drenatge.
  • Exsudat d'úlceres.

4) PARACENTESI DIAGNÒSTICA O TERAPÈUTICA.

5) OXIGENOTERÀPIA DOMICILIÀRIA.

6) AEROSOLTERÀPIA (BRONCODILATADORS, ANTIBIÒTICS).

7) VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA EN PACIENT ESTABLE.

8) CURA D'OSTOMIES.

9) FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA.

10) CURA D'ÚLCERES I FERIDES POSTQUIRÚRGIQUES COMPLEXES.

11) CURA COMPLEXA PER SISTEMA VAC.

12) CANVI SONDA PEG.

13) COL·LOCACIÓ SONDA NASOGÀSTRICA (SNG).

14) TRANSFUSIÓ DE SANG I HEMODERIVATS DE FORMA PROGRAMADA.

15) NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL.

16) ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ INTRAVENOSA (ANTIBIÒTICS, CORTICOIDES, TRACTAMENT DEPLECTIU…) CADA 24 HORES, 12 HORES O EN BOMBA D'INFUSOR ELASTOMÈRICA.

17) AADMINISTRACIÓ DE QUIMIOTERÀPIA VIA SUBCUTÀNIA.

18) MANEIG DE LA VIA SUBCUTÀNIA PER A l'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS, FLUIDS O ÚS DE BOMBES ELASTOMÈRIQUES.