funcions

Formació en RCP per a residents

 

 • Organització i gestió de les activitats corresponents a la formació per a Especialistes que es duguen a terme en el centre, i el control del compliment dels objectius que conformen els seus programes de formació.
 • Aprovar, a proposta dels corresponents tutors, una guia o itinerari formatiu de cadascuna de les especialitats que es formen en el seu àmbit.
 • Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formen en el centre o unitat compten amb el corresponent pla individual de formació, verificant la seua adequació a la guia formativa o itinerari.
 • Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
 • Facilitar l'adequada coordinació docent entre nivells assistencials.
 • Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 • Participar en l'acreditació i reacreditació de tutors en els termes que establisca cada comunitat autònoma.
 • Informe a la Gerència o a la Direcció del centre sobre la proposta d'oferta anual de places de formació especialitzada d'aquest.
 • Sol·licitud de realització d'auditories docents en el centre, quan les circumstàncies així ho demanden.
 • Remetre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seues revisions i els períodes de recuperació quan corresponguen, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauló/ns oficial/s d'anuncis de la Comissió en el qual s'inseriran els avisos i resolucions d'aquesta.