Introducció

El Reial decret 183/2008 de 8 de febrer, que regula els aspectes formatius del sistema de formació sanitària especialitzada, en el seu article 8, defineix a les Comissions de Docència, com els òrgans col·legiats als quals correspon organitzar la formació, supervisar la seua aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut.

 

L'Annex de l'Ordre SCO/581/2008 de 22 de febrer, II.5, indica que en les comissions de docència de centre i en les d'unitat en les quals es formen infermers especialistes es constituirà una subcomissió específica d'especialitats d'infermeria amb la missió de coordinar la formació d'aquests especialistes.

 

En el Departament de Salut de València-Doctor Peset va quedar constituïda la Subcomissió de Docència EIR el dia 15 d'octubre del 2013.