Imatge del PET-TAC
 
La Medicina Nuclear és l'especialitat que utilitza isòtops radioactius (radiofàrmacs) administrats al pacient per a usos mèdics, tant diagnòstics (amb imatge o sense imatge associada) com terapèutics i d'investigació. Els radiofàrmacs es consideren medicaments d'ús especial i, tant pel vessant de "medicament" com pel de "radioactiu", estan sotmesos a una regulació específica.  
 
La Medicina Nuclear genera imatges funcionals, molt específiques, d'una funció cel·lular o d'un sistema biològic, aportant molt poca quantitat de radiació al pacient. Són exploracions no molestes, encara que poden ser llargues, i no produeixen efectes secundaris.
 
Tot el personal del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari Doctor Peset ens esforcem a cuidar el pacient donant-li atenció de la màxima qualitat, basant-nos en la millor evidència científica disponible, fidels al nostre compromís ètic d'ús responsable dels productes radioactius i de respecte al medi ambient.  
 
Les aplicacions més freqüents es dirigeixen al diagnòstic de malalties òssies, renals, cardíaques, malaltia de Parkinson, demències…  
 
Els procediments de Medicina Nuclear són molt diversos, i es poden classificar en:
 
1) IMATGE DIAGNÒSTICA:
  • Gammagrafia: de pulmó, òssia, renal, cardíaca, de trànsit intestinal, funció cardíaca amb hematies marcades, localització de focus infecciosos amb leucòcits marcats…
  • Imatge tomogràfica SPECT: cerebral, miocàrdica, pulmonar…  
  • Imatge tomogràfica PET (Tomografia per Emissió de Positrons). PET-TAC per a la valoració del càncer i de malalties infeccioses, per a pacients amb carcinoma de pròstata, per al diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer, per a la malaltia de Parkinson i els tumors neuroendocrins.
2) TERÀPIA METABÒLICA:
  • Ambulatòria: tractament de l'hipertiroïdisme, de malalties inflamatòries articulars, de les metàstasis òssies del carcinoma de pròstata.
  • Amb ingrés: tractament del carcinoma diferenciat de tiroides, de tumors hepàtics, de tumors neuroendocrins.
3) CIRURGIA RADIOGUIADA AMB NAVEGADOR DE QUIRÒFAN I/O AMB SONDA GAMMADETECTORA: 
  • Per a la detecció del gangli sentinella de tumors de mama, melanoma, ginecològics, urològics i altres.
  • Per a la detecció en quiròfan de lesions ocultes, ajuda al cirurgià/ana a realitzar una cirurgia dirigida molt precisa i mínimament invasiva. 
4) LABORATORI DE MEDICINA NUCLEAR
  • Tècniques d'hematologia nuclear: vida mitjana de les hematies.
  • Determinació del filtrat glomerular en pacients candidats a trasplantament renal.
5) UNITAT DE RADIOFARMÀCIA: s'encarrega de la gestió, maneig, control i control de qualitat dels radiofàrmacs. 
 

TORNAR AL MENÚ