HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA

1) CONTROL DE SÍMPTOMES.

 
2) ANALÍTIQUES.
 
3) PRESA DE MOSTRES PER A MICROBIOLOGIA:
  • Hemocultius.
  • Urinocultius.
  • Coprocultius.
  • Cultiu d'espute.
  • Mostres de catèter.
  • Drenatge.
  • Exsudat d'úlceres.
4) PARACENTESI DIAGNÒSTICA O TERAPÈUTICA.
 
5) OXIGENOTERÀPIA DOMICILIÀRIA.
 
6) AEROSOLTERÀPIA (BRONCODILATADORS, ANTIBIÒTICS).
 
7) VENTILACIÓ MECÀNICA NO INVASIVA EN PACIENT ESTABLE.
 
8) CURA D'OSTOMIES.
 
9) FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA.
 
10) CURA D'ÚLCERES I FERIDES POSTQUIRÚRGIQUES COMPLEXES.
 
11) CURA COMPLEXA PER SISTEMA VAC.
 
12) CANVI SONDA PEG.
 
13) COL·LOCACIÓ SONDA NASOGÀSTRICA (SNG).
 
14) TRANSFUSIÓ DE SANG I HEMODERIVATS DE FORMA PROGRAMADA.
 
15) NUTRICIÓ ENTERAL I PARENTERAL.
 
16) ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ INTRAVENOSA (ANTIBIÒTICS, CORTICOIDES, TRACTAMENT DEPLECTIU…) CADA 24 HORES, 12 HORES O EN BOMBA D'INFUSOR ELASTOMÈRICA.
 
17) AADMINISTRACIÓ DE QUIMIOTERÀPIA VIA SUBCUTÀNIA.
 
18) MANEIG DE LA VIA SUBCUTÀNIA PER A l'ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS, FLUIDS O ÚS DE BOMBES ELASTOMÈRIQUES.
 

TORNAR AL MENÚ