COMITÉ DE BIOÈTICA ASSISTENCIAL

Equip del Comité de Bioètica

 

El Comité de Bioètica Assistencial (CBA) del Departament de Salut de València – Doctor Peset es configura com un òrgan interdisciplinari de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de pacients, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.
 
Aquest comité desenvolupa la seua activitat des de l'any 2006 i el seu funcionament està regulat per un Reglament de Règim Intern elaborat pel propi comité.
 
Les actuacions del CBA es dirigeixen a la deliberació de conflictes ètics, que es puguen plantejar en la pràctica clínica, mitjançant el diàleg i la transigència.
 
Finalitat:
 • Examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el Departament de Salut de València – Doctor Peset perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'atenció sanitària.
 • Fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del Departament de Salut de València – Doctor Peset.
Àmbit d'actuació: 
 • L'àmbit d'actuació del Comité de Bioètica Assistencial del Departament de Salut de València – Doctor Peset comprén tant l'atenció primària com l'atenció especialitzada i la salut pública, prestades en l'àrea geogràfica dependent d'aquest departament de salut.
 • El Comité de Bioètica Assistencial del Departament de Salut de València – Doctor Peset, d'ara endavant el Comité, depén orgànicament de la direcció del departament de salut, si bé gaudirà de total independència.
Funcions: 
 • Correspondran al Comité les següents funcions:
  • Protecció i sensibilització dels drets de pacients, i per la seua especial rellevància, el relatiu al compliment dels requisits ètics dels consentiments informats.
  • Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones reunides.
  • Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions, que bé per la seua freqüència, o bé pel seu impacte,suposen conflictes ètics.
  • Impulsar la formació i la investigació en bioètica en l'àmbit del departament de salut i molt especialment entre els seus components.
  • Fomentar el coneixement dels conflictes d'ordre bioètic entre professionals de la salut i en la societat.
  • Elevar al Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana aquelles qüestions que, per la seua especial rellevància sanitària o social, o per la seua complexitat, requerisquen d'un estudi més profund i detallat.
  • Elaborar el seu propi reglament de règim intern, per a l'aprovació pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana.
  • Aquelles altres funcions que li siguen assignades pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana.
 • Les funcions del Comité seran completament independents de les competències, que en assumptes deontològics, corresponguen als respectius col·legis professionals dels seus membres.
 • No és funció del Comité peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics derivats de l'activitat sanitària. I, en cap cas, podrà emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en els assumptes que se li sotmeten. 
Quan sol·licitar assessorament al CBA:
 
En les situacions en què es considere que poden ser vulnerats els drets dels pacients o quan sorgisquen conflictes ètics en la pràctica assistencial.
 
Poden iniciar la sol·licitud:
 • Professionals del Departament.
 • Pacients o els seus representants legals.
 • Òrgans directius del Departament.
Forma d'accés:
 • Professionals i òrgans directius:
  • Presentant un escrit en la secretaria del CBA i dirigit a la Presidència.
  • Per correu electrònic: cba_peset@gva.es
 • Pacients o representants legals:
  • Presentant un escrit dirigit a la Presidència del CBA en el Servei Atenció i Informació al Pacient (SAIP) situat en la planta baixa de l'Hospital Universitari Doctor Peset (Av. Gaspar Aguilar, 90. 46017 València).
  • Per correu electrònic: cba_peset@gva.es

Normativa i Legislació

 

Nacional

Autonòmica

Documents d'interés

Altres codis deontològics d'altres professions

Enllaços d'interés